cription :

یک عدد سه رقمی است و توضیحی در باره ان کاری که انجام شده

مثلا

404 Not Found

مقادیر Status  در مشخصات HTTP تعریف می شوند

 
 مثال :

 

<%
ip=request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
if ip<>"194.248.333.500" then
  response.Status="401 Unauthorized"
  response.Write(response.Status)
  response.End
end if
%>