این ویژگی مشخص می کند که ایا اتصال کاربر از سرور قطع شده یا نه
 روش استفاده از این ویژگی :

 

response.IsClientConnected
 مثال

 

<%
If response.IsClientConnected=true then
  response.write("The user is still connected!")
else
  response.write("The user is not connected!")
end if
%>