این ویژگی تاریخ و زمانی را مشخص می کند که صفحه catch شده در مرورگر کاربر ، منقضی خواهدشد

 اگر کاربر تا قبل از اتمام این زمان مجددا بخواهد این صفحه را ببیند همان نسخه catch شده ان صفحه دیده خواهد شد

ویژگی قبلی زمان catch بودن را بر حسب دقیقه مشخص می کرد

این ویژگی دقیقا تاریخ و زمان انقضای صفحه Catch شده را مشخص می کند

 روش استفاده از این دستور :

 

response.ExpiresAbsolute[=[date][time]]
 اشنایی با پارامترها :
  •  date:

تاریخی را که صفحه وب catch شده در مرورگر کاربر منقضی خواهدشد را مشخص می کند

اگر مقدار این پارامتر مشخص نشود ، این صفحه در زمان مشخص شده در همان روزی که  که اسکریپت در ان روز در کامپیوتر کاربر اجرا شده منقضی خواهدشد

  •  time:

زمانی را که صفحه وب catch شده در مرورگر کاربر منقضی خواهدشد را مشخص می کند

اگر این پارامتر مشخص نشود انگاه صفحه در نیمه شب روزی که تاریخش را در این دستور مشخص کرده ایم از مرورگر کاربر منقضی می شود

 

 مثال

دستور زیر ، مشخص می کند صفحه catch شده در مرورگر کاربر در 4:00 PM  در October 11 2012: منقضی شود

 

<%response.ExpiresAbsolute=#October 11,2012 16:00:00#%>