این ویژگی نوع محتوای صفحه وب را برای شی response مشخص می کند
 روش استفاده از این دستور :

 

response.ContentType[=contenttype]
 آشایی با پارامترها :
  •  contenttype:

رشته ای است که نوع محتوای صفحه وب را مشخص می کند

برای مشاهده انواع نوع های محتوای صفحه وب قسمت documentation یا مستندات  مرورگر خود را ببینید یا مشخصات http را

 
 مثالها :
 اگر در صفحه asp ای هیچ تنظیمی برای ویژگی ContentType  وجود ندارد انگاه مقدار پیش فرض ان برابر است با :

 

content-type:text/html
 
 چند مقدار دیگر برای ویژگی ContentType  بصورت لیست زیر است :

 

<%response.ContentType="text/HTML"%>
<%response.ContentType="image/GIF"%>
<%response.ContentType="image/JPEG"%>
<%response.ContentType="text/plain"%>

 
 مثال زیر صفحه گسترده  excel  را در مرورگر باز می کند البته به شرطی که کاربر دارای نرم افزار اکسل باشد :

 

<%response.ContentType="application/vnd.ms-excel"%>
<html>
<body>
<table>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>