این ویژگی ، در شی Response نام مجموعه کاراکتر را به عنوان یا هدر content-type اضافه می کند
 مقدار پیش فرض  character set برابر ISO-LATIN-1 است
 روش استفاده از این ویژگی :

 

response.Charset(charsetname)

 آشنایی با پارامترها :

  • charsetname :

رشته ای که مجموعه ای از کاراکترها را برای صفحه مشخص می کند

 

 مثالها :

 

 اگر یک صفحه asp ، اگر ویژگی Charset  را نداشته باشد ، مقدار content-type برابر خواهد شد با :
 
content-type:text/html
 اما اگر صفحه Asp دارای ویژگی Charset  باشد :

 

<%response.Charset="ISO-8859-1"%>
 و مقدار هدر content-type برابر است با :

 

content-type:text/html; charset=ISO-8859-1