این ویژگی  مشخص می کند که ایا سرور پراکسی اجازه دارد خروجی تولید شده توسط asp را cache  کند یا نه
 روش استفاده از این دستور :

 

response.CacheControl[=control_header]
اشنایی  پارامتر ها :
  •  control_header:

در این پارامتر  می توان مقدار public یا private قرار داد

مقدار پیش فرض private است که نشان می دهد که فقط catch  های private می توانند این صفحه را catch کنند . با این تنظیم ، سرور پراکسی دیگر نمی تواند این صفحه را catch کند

 

اما public باعث catch کردن عمومی می شود . با این تنظیم سرور پراکسی می تواند صفحه را catch کند

 
 مثال : روش استفاده ازاین ویژگی :

 

<%response.CacheControl="Public"%>

or

<%response.CacheControl="Private"%>