برای تنظیم مقدار کوکی بکار می رود . اگر کوکی ایجادنشده باشد انرا ایجاد می کند و در صورتیکه کوکی قبلا ایجاد شده باشد مقدار  انرا می گیرد
 برای اشنایی بیشتر به فصل کوکی مراجعه نمائید