CDOSYS یک ابزار درون ساخته در ASP است 

که توسط ان می توان EMAIL ارسال کرد

 
 ارسال ایمیل با CDOSYS
 CDO سر نام کلمات Collaboration Data Objects یک فناوری ساخته شده در مایکروسافت است که برای اسان کردن ایجاد APPLICATION ای برای ارسال پیام طراحی شده است
 CDONT ها چه هستند ؟

 مایکروساف استفاده از CDONT  ها را در ویندوزهای 2000  , xp , nt ادامه نداد

اگر شما از این فناوری در application هایتان استفاده کرده باشید لازم ست که این فناوری قدیمی را به روز کرده ارتقا بخشید

 

 مثالهایی برای روس استفاده از شی CDOSYS

 

ارسال  ایمیل متنی

 

 

<%


Set myMail=CreateObject("CDO.Message")


myMail.Subject="Sending email with CDO"
myMail.From="mymail@mydomain.com"
myMail.To="someone@somedomain.com"
myMail.TextBody="This is a message."

 

myMail.Send


set myMail=nothing


%>

 

 

Set myMail=CreateObject("CDO.Message")

تعریف متغیر myMail از نوع پیام ایمیل با استفاده از دستور CreateObject

 

 

myMail.Subject="Sending email with CDO"
myMail.From="mymail@mydomain.com"
myMail.To="someone@somedomain.com"
myMail.TextBody="This is a message."

 

مشخص کردن اجزای ایمیل

 

 

myMail.Send

ارسال ایمیل به ادرس مشخص شده

 

 

set myMail=nothing

پاک کردن محتوای درون شی myMail

 

 

 ارسال ایمیل متنی به همراه فیلدهای cc  و bcc


 

<%


Set myMail=CreateObject("CDO.Message")


myMail.Subject="Sending email with CDO"
myMail.From="mymail@mydomain.com"
myMail.To="someone@somedomain.com"
myMail.Bcc="someoneelse@somedomain.com"
myMail.Cc="someoneelse2@somedomain.com"
myMail.TextBody="This is a message."


myMail.Send


set myMail=nothing


%>

 

 

 ارسال ایمیل از نوع html


 

<%


Set myMail=CreateObject("CDO.Message")


myMail.Subject="Sending email with CDO"
myMail.From="mymail@mydomain.com"
myMail.To="someone@somedomain.com"
myMail.HTMLBody = "<h1>This is a message.</h1>"


myMail.Send


set myMail=nothing
%>

 

 

myMail.HTMLBody = "<h1>This is a message.</h1>"

دستورات html را در ویژگی HTMLBody شی  myMail قرار می دهیم

 
 

 

 ارسال ایمیل از نوع html که یک صفحه وب از وب سایت را ارسال می کند 

 

 

 

<%


Set myMail=CreateObject("CDO.Message")


myMail.Subject="Sending email with CDO"
myMail.From="mymail@mydomain.com"
myMail.To="someone@somedomain.com"
myMail.CreateMHTMLBody "http://www.w3schools.com/asp/"


myMail.Send


set myMail=nothing
%>

 

 

myMail.CreateMHTMLBody "http://www.w3schools.com/asp/"

ادرس صفحه وب مورد نظر در ویژگی CreateMHTMLBody شی myMail می باشد

 

 

 ارسال ایمیل از نوع html که یک صفحه وب موجود در کامپیوتر شما را ارسال می کند


 

 

<%


Set myMail=CreateObject("CDO.Message")


myMail.Subject="Sending email with CDO"
myMail.From="mymail@mydomain.com"
myMail.To="someone@somedomain.com"
myMail.CreateMHTMLBody "file://c:/mydocuments/test.htm"


myMail.Send

set myMail=nothing


%>

 

 

myMail.CreateMHTMLBody "file://c:/mydocuments/test.htm"

این دستور ادرس و نام فایل html موجود در رایانه شما است

 

 

 ارسال ایمیل متنی به همراه فایل ضمیمه attachment

 

 

<%


Set myMail=CreateObject("CDO.Message")


myMail.Subject="Sending email with CDO"
myMail.From="mymail@mydomain.com"
myMail.To="someone@somedomain.com"
myMail.TextBody="This is a message."
myMail.AddAttachment "c:\mydocuments\test.txt"


myMail.Send


set myMail=nothing
%>

 

 ادرس فایل ضمیمه را در دستور زیر مشخص می کنیم

myMail.AddAttachment "c:\mydocuments\test.txt"

 
 

 

 ارسال یک ایمیل متنی با استفاده از سرور راه دور

 

 

<%


Set myMail=CreateObject("CDO.Message")


myMail.Subject="Sending email with CDO"
myMail.From="mymail@mydomain.com"
myMail.To="someone@somedomain.com"
myMail.TextBody="This is a message."


myMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing")=2


'نام یا شماره ای پی  سرور اس ام تی پی راه دور


myMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver")="smtp.server.com"


'مشخص کردن شماره پورت سرور


myMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport")=25


myMail.Configuration.Fields.Update


myMail.Send
set myMail=nothing


%>