قبل از شروع این صفحه ، حتما فصل جلسه باید مطالعه شود

 

تعریف :

به یک مجموعه از فایلهای asp که برای انجام دادن بعضی اهدف مشخص با هم کار می کنند ، application گفته می شود

شی Application

 application روی وب ، ممکن است شامل چند فایل asp باشد که با هم کار می کنند تا کار مشخصی را انجام دهند

شی Application این فایلها را به هم مرتبط می کند

 شی Application برای ذخیره کردن مقدار در متغیرها و دسترسی به انها از ه ر صفحه ای بکار می رود

(تا حدودی مثل متغیرهای جلسه )

تفاوت متغیرهای application با متغیرهای جلسه در این است که

متغیرهای جلسه فقط در صفحات application یک کاربر مشترک می باشند

یعنی فقط در کامپیوتر یک کاربر و برای او بوجود می ایند

و جلسه هر کاربر با کاربری که در کامپیوتر دیگر مشغول دیدن ان application است ، متفاوت و جدا از هم هستند

 اما متغیرهای application برای تمام کاربران در حال استفاده از ان application مشترک اند
 
 شی Application ، اطلاعاتی را نگه می دارد که ممکن است در تعداد زیادی از صفحات applicatio مورد استفاده قرار بگیرند
 ( مانند اتصال به بانک اطلاعاتی و استفاده از اطلاعات درون ان )
 اطلاعات از هر صفحه این application قابل دسترس می باشد
 همچنین اگر اطلاعاتی در یکی از صفحه های این application تغییر کند به صورت خودکار در تمامی صفحات دیگر application اعمال می شود
 
ذخیره مقدار در متغیرهای application و استفاده از انها
 متغیرهای application را می توان در هر صفحه ای از application مورد استفاده قرار داد و یا تغییر داد
 شما می توانید متغیرهای Application را در فایل Global.asa ایجاد کنید

 

<script language="vbscript" runat="server">

Sub Application_OnStart
application("vartime")=""
application("users")=1
End Sub

</script>

 
 در مثال بالا ما دو متغیر application با نام های vartime , users ایجاد کرده ایم
 برای استفاده از این متغیرها بصورت زیر عمل می کنیم :

 

There are
<%
Response.Write(Application("users"))
%>
active connections.

 
حلقه در بین مجموعه Contents
 مجموعه Contents شامل متغیرهای application است
 برای دیدن انچه در این مجموعه ذخیره شده است می توانیم از یک حلقه بصورت زیر استفاده کنیم :

 

<%
dim i
For Each i in Application.Contents
  Response.Write(i & "<br>")
Next
%>

 
 اگر شما تعداد موارد ذخیره شده در Contents را نمی دانید می توانید از ویژگی Count استفاده کنید

 

<%
dim i
dim j
j=Application.Contents.Count
For i=1 to j
  Response.Write(Application.Contents(i) & "<br>")
Next
%>

 
حلقه در مجموعه StaticObjects
 برای مشاهده مقدار تمام اشیای ذخیره شده در شی Application  از حلقه روی شی   StaticObjects  استفاده می کنیم

 

<%
dim i
For Each i in Application.StaticObjects
  Response.Write(i & "<br>")
Next
%>

 
قفل کردن و باز کردن قفل
 شما می توانید با متد "Lock" یک application را قفل کنید

 زمانیکه یک application قفل می شود ، کاربران نمی توانند مقدار متغیرهای Application را تغییر دهد ( به جز کسی که هم اکنون به ان دسترسی دارد )

با متد Unlock نیز می توانید application قفل شده را باز کنید

این متد قفل را از متغیرهای Application حذف می کند

 

<%
Application.Lock
'do some application object operations
Application.Unlock
%>