این شی به تگ ریشه فایل xml اشاره دارد

تگ ریشه ، تگی است که تمام node های فایل xml در ان قرار دارند

اگر فایل books.xml را باز نمائید ، مشاهده می کنید که در این فایل ، تگ ریشه همان bookstore است

 
ویژگیهای شی document
 حروف اختصاری زیر را در نظر بگیرید

 

IE: Internet Explorer

F: Firefox

O: Opera

W3C: World Wide Web Consortium (Internet Standard)

 شماره ها در جدول نشان دهنده نسخه مرورگر هستند که از ان نسخه به بعد از ویژگی ذکر شده پشتیبانی می کنند

 

ویژگیتوضیحاتIEFOW3C
async

این ویژگی مشخص می کند که :

در زمان ارسال تقاضا برای اتصال به فایل xml ای که در سرور است ایا

تا زمان بر قراری این اتصال اجرای بقیه دستورات صفحه وب تعلیق شود یا نه

5 1.5 9 No
childNodes لیستی از تمام node های فرزند node المنت ( تگ ) ریشه را بر می گرداند 5 1 9 Yes
doctype نوع dtd فایل xml را بر می گرداند 6 1 9 Yes
documentElement المنت ریشه فایل xml را بر می گرداند 5 1 9 Yes
documentURI ادرس فایل xml را بر می گرداند No 1 9 Yes
domConfig Returns the configuration used when normalizeDocument() is invoked     No Yes
firstChild اولین فرزند node ریشه را بر می گرداند 5 1 9 Yes
implementation

شی DOMImplementation را که به مدیرت کردن این سند xml کمک می کند بر می گرداند

No 1 9 Yes
inputEncoding

 

Returns the encoding used for the document (when parsing)

No 1 No Yes
lastChild اخرین فرزند node ریشه را بر می گرداند 5 1 9 Yes
nodeName بر اساس نوع node ، نام انرا بر می گرداند 5 1 9 Yes
nodeType نوع node را بر می گرداند 5 1 9 Yes
nodeValue بر اساس نوع node ، مقدار ان را بر می گرداند 5 1 9 Yes
strictErrorChecking Sets or returns whether error-checking is enforced or not No 1 No Yes
text مقدار متنی یک node را بر می گرداند 5 No No No
xml Returns the XML of a node and its descendants. IE-only property 5 No No No
xmlEncoding Returns the XML encoding of the document No 1 No Yes
xmlStandalone Sets or returns whether the document is standalone No 1 No Yes
xmlVersion Sets or returns the XML version of the document No 1 No Yes
 
متد های شی document

 حروف اختصاری زیر را در نظر بگیرید

IE: Internet Explorer

F: Firefox

O: Opera

W3C: World Wide Web Consortium (Internet Standard)

 شماره ها در جدول نشان دهنده نسخه مرورگر هستند که از ان نسخه به بعد از ویژگی ذکر شده پشتیبانی می کنند

 

متدتوضیحاتIEFOW3C

 

adoptNode(sourcenode)

node ای را از سند xml دیگر به فرزندی قبول می کند و اشاره گری به این node را بر می گرداند     No Yes

 

createAttribute(name)

یک صفت جدید با نام مشخص شده ، ایجاد می کند و اشاره گری به ا ن  ایجاد می نماید 6 1 9 Yes

 

createAttributeNS(uri,name)

با نام مشخص شده و namespace مشخص شده یک صفت جدید را ایجاد می کند و اشاره گری به ان را بر می گرداند     9 Yes

 

createCDATASection()

 

یک node از نوع cdata می سازد 5 1 9 Yes

 

createComment()

 

یک node از نوع توضیحات می سازد 6 1 9 Yes

 

createDocumentFragment()

 

یک شی خالی از نوع DocumentFragment  می سازد

 

5 1 9 Yes

 

createElement()

 

یک node از نوع المنت می سازد 5 1 9 Yes

 

createElementNS()

 

با namespace مشخص شده یک node المنت می سازد No 1 9 Yes

 

createEntityReference(name)

 

یک شی از نوع EntityReference می سازد

 

5   No Yes

 

createProcessingInstruction(target,data)

 

یک شی از نوع ProcessingInstruction  می سازد

 

5   9 Yes

 

createTextNode()

 

یک node متنی می سازد 5 1 9 Yes

 

getElementById(id)

 

اشاره گر به node ایجاد می کند که مقدار ویژگی id ان node برابر انچیزی است که در پرانتز ذکر شده است

اگر همچین node ای وجود نداشته باشد این متد مقدار null را بر می گرداند

 

5 1 9 Yes

 

getElementsByTagName()

 

اشاره گر به node ای که نام ان برابر انچیزی است که در پرانتز ذکر شده را ایجاد می کند

 

5 1 9 Yes

 

getElementsByTagNameNS()

 

اشاره گرهایی به تمام node هایی ایجاد می کند که نام و namespace شان را مشخص کرده ایم

 

No 1 9 Yes

 

importNode(nodetoimport,deep)

 

node ای را از سند xml دیگری به سند ما ،  وارد می کند

این متد یک کپی از node ای می خواهیم وارد کنیم ایجاد می کند

اگر مقدار پارامتر deep را true تنظیم کرده باشیم ، نه تنها خود node مشخص شد بلکه تمام فرزندان ان نیز به فایل ما وارد می شوند

اما اگر مقدار ان false بشود ،

این شی فقط خود node مشخص شده را به سند ما واردمی کند

علاوه بر این ، این متد اشاره گری به node وارد شده هم ایجاد می کند

 

    9 Yes

 

normalizeDocument()

 

      No Yes

 

renameNode()

 

نام node های از نوع المنت یا صفت را تغییر می دهد     No Yes
 
آشایی با متد renameNode
 از این متد برای تغییر نام المنت و صفت استفاده می شود
 روش استفاده از این متد :

 

renameNode(node,uri,name)
 node :اشاره گر به  المنت یا صفتی است که می خواهیم تغییر نام دهد
 uri : نام namespace جدید است 
 name : نام جدید