با این متد فقط می توان تگ ها و محتوای موجود در تگ مورد نظر را حذف نمود

روش استفاده با یک مثال :

$("#div1").empty();
توضیح :
عبارت درون پرانتز $  تگ مورد نظر را  برای حذف شدن مشخص می کند
محتوای تگی که آی دی آن div1 نام گذاری شده است ، حذف می شود اما خود این تگ حذف نمی شود