شی node به یک node تکی در درخت node ( همان درخت فایل xml) اشاره دارد
( ما می توانیم تگ ها و صفت ها و متن هایی که در فایل xml است را بصورت یک درخت نشان دهیم )

یک node می تواند یکی از موارد زیر باشد :

1- المنت ( تگ )

2- صفت

3- متن

4- یا هر نوع node دیگری که در فصل قبلی با عنوان انواع node مطرح شد

 

ویژگیهای شی node

 نکته مهم این است که از همه متدها و ویژگیهای node برای هر نوع node ای نمی توانید استفاده کنید

 

مثلا شما می توانید به یک تگ فرزندی اضافه کنید

اما شما نمی توانید به یک متن فرزند اضافه کنید

چون متنها در درخت xml قابلیت پذیرش فرزند ندارند

 

 و همچنین برخی متدها و ویژگیها در مرورگرهای مختلف قابل استفا ده اند و برخی نه

 

 در جدول زیر ، حروف اختصاری زیر به چشم می خورد :

IE: Internet Explorer,

F: Firefox,

O: Opera,

W3C: World Wide Web Consortium (Internet Standard)

 و همچنین عددها در جدول زیر بیانگر نسخه مرورگری است که از ان نسخه به بعد  از ان ویژگی حمایت می کند

 

PropertyDescriptionIEFOW3C
baseURI ادرس مطلق node مورد نظر را بر می گرداند No 1 No Yes
childNodes لیستی از node هایی که فرزند node مورد نظر ما هستند را بر می گرداند 5 1 9 Yes
firstChild اولین node ای که فرزند node مورد نظر ما می باشد را بر می گرداند 5 1 9 Yes
lastChild اخرین node ای که فرزند node مورد نظر ما می باشد را بر می گرداند 5 1 9 Yes
localName نام محلی node مورد نظر ما را بر می گرداند No 1 9 Yes
namespaceURI نام url را برای node مورد نظر ما بر می گرداند No 1 9 Yes
nextSibling node ای که بالافاصله بعد از node جاری است و خواهر برادر اوست بر می گرداند 5 1 9 Yes
nodeName نام node مشخص شده را بر می گرداند و این به نوع node بستگی دارد 5 1 9 Yes
nodeType نوع node را بر می گرداند 5 1 9 Yes
nodeValue

دو کار انجام می دهد هم می تواند مقدار node را بر گرداند و هم می تواند مقدار node را تنظیم کند

( بستگی به نوع node دارد )

5 1 9 Yes
ownerDocument node ریشه را بر می گرداند 5 1 9 Yes
parentNode node والد node مشخص شده را بر می گرداند 5 1 9 Yes
prefix پسوند node مشخص شده را بر می گرداند یا تنظیم می کند No 1 9 Yes
previousSibling خواهر برادر قبلی node مشخص شده را بر می گرداند 5 1 9 Yes
textContent محتوای متنی یک node متنی و واهر برادرش  را یا بر می گرداند یا تنظیم می کند No 1 No Yes
text

محتوای متنی یک node متنی و واهر برادرش  را یا بر می گرداند یا تنظیم می کند

فقط در اینترنت اکسپلورر کاربرد دارد

5 No No No
xml

xml مربوط به node و تمام خواهربرادرانش را بر می گرداند

فقط در اینترنت اکسپلورر کاربرد دارد

5 No No No
 
متدهای شی node
 
MethodDescriptionIEFOW3C

 

appendChild()

node جدید را بعد از اخریم فرزند node مشخص شده می افزاید 5 1 9 Yes

 

cloneNode()

از node مشخص شده کپی می گیرد 5 1 9 Yes

 

compareDocumentPosition()

محل قرار گیری دو node را در سند xml مقایسه می کند No 1 No Yes

 

getFeature(feature,version)

شی dom ای را بر می گرداند که

Returns a DOM object which implements the specialized APIs of the specified feature and version

    No Yes

 

getUserData(key)

Returns the object associated to a key on a this node. The object must first have been set to this node by calling setUserData with the same key     No Yes

 

hasAttributes()

بررسی می کند ایا node مورد نظر یک صفت است ؟

اگر باشد مقدار true و در غیر این صورت مقدار false بر می گرداند

No 1 9 Yes

 

hasChildNodes()

اگر node مورد نظر ما یک فرزند باشد مقدار true بر می گرداند

در غیر این صورت مقدار false بر می گرداند

5 1 9 Yes

 

insertBefore()

node فرزند جدید را قبل از node فرزندی که هم اکنو ن وجود دارد اضافه می کند 5 1 9 Yes

 

isDefaultNamespace(URI)

Returns whether the specified namespaceURI is the default     No Yes

 

isEqualNode()

بررسی می کند ایا دو node مورد نظر مشابه هستند No No No Yes

 

isSameNode()

بررسی می کند ایا دو node مورد نظر،  دارای نام مشابه باشند No 1 No Yes

 

isSupported(feature,version)

Returns whether a specified feature is supported on a node     9 Yes

 

lookupNamespaceURI()

Returns the namespace URI matching a specified prefix No 1 No Yes

 

lookupPrefix()

Returns the prefix matching a specified namespace URI No 1 No Yes

 

normalize()

Puts all text nodes underneath a node (including attributes) into a "normal" form where only structure (e.g., elements, comments, processing instructions, CDATA sections, and entity references) separates Text nodes, i.e., there are neither adjacent Text nodes nor empty Text nodes 5 1 9 Yes

 

removeChild()

یک node فرزند را حذف می کند 5 1 9 Yes

 

replaceChild()

یک node فرزند را جایگزین می کند 5 1 9 Yes

 

setUserData(key,data,handler)

Associates an object to a key on a node     No Yes