مدل xml dom به فایل xml به صورت مجموعه ای از node های دارای سلسله مراتب نگاه می کند
موارد خیلی مهمتر را با رنگ زمینه خاکستری مشخص کرده ام
انواع node ها

جدول زیر لیستی از انواع node ها را در استاندارد w3c نشان می دهد

نشان می دهد که کدام نوع node ها ممکن است  فرزند باشند

نوع node توضیحات فرزند
Document

 بیان کننده node ریشه است

node ریشه همان تگی است که تمام تگ ها و متن های دیگر بین باز و بسته ان قرار می گیرند

 Element (max. one), ProcessingInstruction, Comment, DocumentType
 DocumentFragment

 شی document از نوع lightweight را مشخص می کند

که قسمتی از یک document را در خود دارد

 Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference
 DocumentType  واسطی را برای تعریف برخی موارد جهت document ایجا د می کند None
 ProcessingInstruction  دستورات پردازش را مشخص می کند  None
 EntityReference  هر مرجعی را مشخص می کند  Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference
 Element  به یک المنت اشاره دارد  Element, Text, Comment, ProcessingInstruction, CDATASection, EntityReference
 Attr به  یک صفت اشاره دارد  Text, EntityReference
 Text  یک متن را درون یک المنت یا صفت نشان می دهد  None
 CDATASection

یک قطعه CDATA را در document نشان می دهد

( متنی که قابل تجزیه شدن نیست )

 None
Comment  توضیحات است  None
Entity  به یک موجودیت اشاره دارد  Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference
Notation  به dtd یعنی اعلان نسخه زبانی که با ان برنامه می نویسیم اشاره دارد None 
 
انواع node ها - مقادیر بازگشتی

 جدول زیر نشان می دهد به ازای کاربرد هر یک از انواع node مقدار بازگشتی nodeName  و nodeValue  چیست

 

 
نوع node مقدار بازگشتی nodeName  مقدار بازگشتی nodeValue
 Document  #document  null
 DocumentFragment  #document fragment  null
 DocumentType  doctype name  null
 EntityReference نام منبع موجود  null
 Element  نام المنت ( تگ ) اشاره گر به Element 
 Attr  نام صفت  مقدار صفت
 ProcessingInstruction  target ( هدف )   محتوای node
 Comment  #comment  متن توضیحات
 Text  #text  محتوای node
CDATASection  #cdata-section محتوای node
Entity  نام موجودیت null 
Notation  نام Notation null 
انواع node ها - شماره و ثابت بیان کننده هر node

 هر نوع node ای دارای یک شماره و ثابت است

که این شماره و ثابت مشخص می کند ان node از کدام نوع است

در برنامه ها شما هم می توانید از شماره node و هم به جای شماره از ثابت node استفاده کنید

 جدول زیر این مورد را نشان می دهد
شماره node ثابت مشخص کننده نوع node
1 ELEMENT_NODE
 2  ATTRIBUTE_NODE
 3  TEXT_NODE
 4  CDATA_SECTION_NODE
 5  ENTITY_REFERENCE_NODE
 6  ENTITY_NODE
 7  PROCESSING_INSTRUCTION_NODE
 8  COMMENT_NODE
 9  DOCUMENT_NODE
10 DOCUMENT_TYPE_NODE
11 DOCUMENT_FRAGMENT_NODE
12 NOTATION_NODE