با این متد می توان تگ مورد نظر و محتوای آن و تمام تگ های دورن آن را یک جا با هم حذف نمود

روش استفاده با یک مثال :

$("#div1").remove();
توضیح :
عبارت درون پرانتز $  تگ مورد نظر را  برای حذف شدن مشخص می کند
تمام محتوای تگی که ویژگی id آن به نامdiv1  نام گذاری شده است و خود آن تگ  ، از صفحه حذف خواهند شد