این تابع برای بار گذاری یک رشته متنی که متن ان شامل تگ ها است بکار می رود
 در برخی از  مثالهای  فصلهای اموزش xml dom با تابع loadXMLString کار خواهیم کرد
 این تابع بصورت کاملا اختیاری نام گذاری شده است
 در دستورات تابع زیر ، دستوراتی هم برای بررسی نوع مرورگر کاربر وجود دارد

 

 function loadXMLString(txt)
{
if (window.DOMParser)
  {
  parser=new DOMParser();
  xmlDoc=parser.parseFromString(txt,"text/xml");
  }
else // Internet Explorer
  {
  xmlDoc=new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
  xmlDoc.async=false;
  xmlDoc.loadXML(txt);
  }
return xmlDoc;
}

 

 این تابع را باید در تگ head برنامه بنویسیم

البته به دو روش

برای پرهیز از تکرار مطالب ،  این دو روش را از فصل قبلی مطالعه بفرمائید

 

تابع loadXMLDoc ( کاربرد در مثالهای آموزش xml doc )- مهم

 

 

 در یک کد جاوا اسکریپت انرا فراخوانی می کنیم :

 

<html>
<head>
<script >

دستورات تعریف تابع loadXMLString

 

</script>
</head>


<body>
<script>


text="<bookstore>"
text=text+"<book>";
text=text+"<title>Everyday Italian</title>";
text=text+"<author>Giada De Laurentiis</author>";
text=text+"<year>2005</year>";
text=text+"</book>";
text=text+"</bookstore>";

xmlDoc=loadXMLString(text);

code goes here.....

</script>
</body>
</html>

 
 مشاهده و اجرای برنامه کامل