در برنامه ای که در گام قبل طراحی کردیم چند مورد وجود دارد :
1- ایا اشکالی ندارد که تگ های student برای هر دانش اموز مثل هم هستند

جواب :

اگر با استفاده از xpath ، برنامه ای بنویسید که اطلاعات درون تگ student را نشان دهد ، چون هر سه تگ student مثل هم اند پس اطلاعات هر سه دانش اموز را نشان می دهد

برای بهتر شدن کار می توانیم برای هر تگ student یک صفت به نام id  یا name یا هر چیزی که می خواهیم ، تعریف کنیم  تا تگ های student از هم مجزا شوند

و در ان صفت ، مقداری که برای خودمان قرار داد می کنیم قرار دهیم

من برای این خودم این طور قرار می گذارم که:

 

صفت id برای دانش اموز اول برابر s1 باشد

صفت id برای دانش اموز دوم برابر s2 باشد

صفت id برای دانش اموز سوم برابر s3 باشد

 

برای دانش اموز اول :

<student    id="s1">

           <name>reza </name>

           <family> mohammadi </family>

           <city>  booshehr</city>

</student>

 برای دانش اموز دوم:

<student    id="s2">

              <name>ali</name>

              <family> ahmadi </family>

              <city> zaboul</city>

</student>

  برای دانش اموز سوم:

<student  id="s3">

              <name>mohammad </name>

             <family> ahadi</family>

             <city> abadan</city>

</student>

 
 حالا در برنامه هایی که با استفاده از xpath , html نوشته می شوند می توانید بگوئید که اطلاعات دانش آموزانی را نشان دهد که مقدار ای دی تگ student انها مثلا s2 است