همان طور که روش اتصال به فایل xml در مرورگرهای مختلف متفاوت بود روش بدست اورد ن محتوای تگ های مورد نظر از فایل xml نیز برای مرورگرهای مختلف متفاوت است
ایا مرورگرکاربر از نوع پیشرفته است ؟
 شرط زیر اگر true باشد یعنی مرورگر کاربر ، از نوع پیشرفته است

 

if (document.implementation && document.implementation.createDocument)

اگر مرورگر پیشرفته است چگونه می توان مقدار تگ های مورد نظر را بدست اورد؟
 حالا اگر مرورگر پیشرفته بود چگونه می توان مقدار تگ هایی که در PATH مشخص کردیم را بدست اوریم ؟
  جواب : با دستور زیر

 

var nodes=xml.evaluate(path, xml, null, XPathResult.ANY_TYPE, null);

 

پارامتر path:

همان متغیری است که مسیر تگ مورد نظر را در ان نوشته ایم

 پارامتر xml :

نام متغیری است که به فایل xml اشاره دارد

 سایر پارامترها :

به همینگونه که نوشته شده ، بنویسید

 

 تمام node های مورد نظر بصورت ارایه در nodes قرار می گیرند ( در فصل قبلی یعنی گام هفتم

به طور کامل انرا توضیح داده ام )

 
نمایش محتوای ارایه اگر مرورگر از نوع پیشرفته باشد
 چون ارایه داریم پس نیاز به حلقه داریم
 در این جا ما از حلقه while استفاده می کنیم
 از تابع اماده به نام iterateNext استفاده خواهیم کرد
 

 این تابع اشاره گر ارایه را به عنصر بعدی منتقل می کند

 

و اگر عنصر بعدی وجود داشته باشد مقدار true و درغیر این صورت مقدار false را بر می گرداند

 
متغیری به نام result تعریف می کنیم که مقدار این true یا false در ان قرار می گیرد و همینطور این متغیر اشاره گری می شود به خانه های ارایه

 

var result=nodes.iterateNext();

nodes : اسم ارایه ما می باشد
  حلقه بصورت زیر نوشته می شود :

 

while (result)
  {
  document.write(result.childNodes[0].nodeValue);
  document.write("<br>");
  result=nodes.iterateNext();
  }

 
 ( توضیحات دستوراتی که با رنگ ابی مشخص شده در فصل قبلی یعنی گام هفتم امده است )
 
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 
 پایان مثال .
 در فصل بعد جستجو و نمایش تگ ها با مقدار دلخواه را به شما اموزش خواهم داد