حالا همه چیز اماده است تا مشخص کنیم محتوای کدام یک از تگ های فایل xml را می خواهیم
 
برای راحتی کار ، تصور کنید فایل xml مثل یک table است که از فیلدها و رکوردهایی تشکیل شده است
نام  تگ ها را می توان نام فیلد تصور کرد
و مقدار درون تگ باز وبسته را می توان مقدار ان فیلد در نظر گرفت
حالا باید مشخص کنیم که مقدار کدام فیلد را می خواهیم
ممکن است جواب یک عبارت باشد ممکن است چند تا باشد
مثلا در فایل book.xml این مثال ، چندین تگ title داریم
یعنی به ازای یک فیلد tite چندین رکورد وجود دارد
پس اگر بگوئیم مقدار tite را نشان بده پس ارایه ای از مقادیر خواهیم داشت
 
استفاده از xpath در مشخص کردن تگ مورد نظر
 اگر در فایل book.xml دقت کنید خواهید دید که برای رسیدن به تگ titile چه مسیری پیموده می شود
 
 یک نمونه کوچک را اینجا می اورم :

 

<bookstore>

           <book category="COOKING">

<title lang="en">Everyday Italian</title>                       

 

 ابتدا باید وارد تگ bookstore شوید

بعد

وارد تگ book شوید

بعد

به تگ titile می رسید

 پس
 مسیر یا path بصورت زیر است :

 

 /bookstore/book/title

 اسلش اول مسیر باید همون اول باشد
 
 حالا این مسیر را بصورت رشته ای در یک متغیر با نام دلخواه قرار می دهیم
 ما نام path را انتخاب کرده ایم :

 

path="/bookstore/book/title"

 
  برنامه تا این لحظه :

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
function loadXMLDoc(dname)
{
if (window.XMLHttpRequest)
  {
  xhttp=new XMLHttpRequest();
  }
else
  {
  xhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
xhttp.open("GET",dname,false);
xhttp.send("");
return xhttp.responseXML;
}

xml=loadXMLDoc("books.xml");


path="/bookstore/book/title"

</script>

</body>
</html>


 
 ادامه در فصل بعد ...
  مشاهده و اجرای برنامه کامل