در مثال های زیر ما متن یا تگ هایی را به ابتدا یا انتهای تگ مورد نظر می افزائیم
این متدها می توانند تعداد نامحدودی پارامتر داشته باشند
این پارامترها می توانند شامل متن یا تگ باشند
این عناصر جدید می توانند با استفاده از جی کوئری یا جاوا اسکریپت یا
اشیای dom مشخص شوند
مثال
 

function appendText()
{
var txt1="<p>Text.</p>";               // Create element with HTML 
var txt2=$("<p></p>").text("Text.");   // Create with jQuery
var txt3=document.createElement("p");  // Create with DOM
txt3.innerHTML="Text.";
$("body").append(txt1,txt2,txt3);         // Append the new elements
}

توضیح مثال بالا

خط :1

تابع با نام اختیاری appentext اجرا می شود

خط 3 :

با استفاده از دستورات html  محتوایی جدید با استفاده از تگ p با استفاده از رشته ها درون متغیر txt1 قرار می گیرد

 

خط 4 :

با استفاد از متد text جی کوئری تگ جدید ی از نوع p  با محتوای مشخص شده درون متد text  به صورت رشته ای تعریف شده و درون متغیر txt2 قرار می گیرد

 

خط 5 :

با استفاده از مدل dom  و به کمک متد create Element ، تگ جدیدی به نام p ایجاد می شود

 

خط 6 :

با استفاده از ویژگی innertHtml مقدار بعد از تساوی درون تگی که در متغیر txt3 قرار دارند ، قرار می گیرد

خط 7 :

با استفاده از متد append  ، هر چیزی که درون متغیر های txt1,txt2, txt3 قرار دارد به انتهای  صفحه وب اضافه می شود

مشاهده و اجرای برنامه کامل