جوملا
زبانهای html/css
css
css3
 زبانهای javascript
 JQUERY
AJAX
JSON
GOOGLE MAPS
  زبانهای serverside
 php
 sql
ASP
ADO
VBSCRIPT
 ASP.NET ( ورود به سایت تخصصی )
APPML
   زبانهای xml
XML
XML DOM
 XPATH
XSLT
 XQUERY