محل نوشتن دستورات xquery
مقدمه
مثال عملی
XQUERY FLWOR
XQUERY  HTML
واژه های بکار رفته در  XQUERY
قوائد برنامه نویسی XQUERY
XQUERY ADD
XQUERY SELECT
توابع XQUERY
مرجع دستورات XQUERY
عملگرها در xquery
توابع پر کاربرد
انواع نوع داده در XQUERY