روش اول
گام اول - ایجاد فایل XML
  گام دوم – طراحی اولیه  فایل xsl
  گام سوم – ایجاد پیوند بین فایل xml و xsl و اجرای برنامه
  گام چهارم – نمایش مقدار محتوای المنتها ی خاص
  گام پنجم – استفاده از حلقه for-each
  گام ششم – استفاده از دستور شرط
استفاده از الگو یا template
 دستور choose
 دستور sort
 روش دوم- xslt در کامپیوتر کاربر
 گام اول - ایجاد تگ دایو
گام دوم - تعریف تابع loadXMLDoc
گام سوم - تعریف تابع displayResult
روش سوم - xslt روی سرور
مطالب دیگر
ویرایش فایل xml
مثال اول - کاربرد xpath axes
مثال دوم- کاربرد xpath axes