در حال ایجاد

مثال برای پروژه های نوع  کنسول
 زیباسازی خروجی پنجره کنسول
 دستورات دریافت داده ( ورودی)
 
آموزش پروژه های نوع window
باز کردن پروژه جدید
 باز و بسته کردن نماهای مختلف فرم
 در چه قسمتی برنامه بنویسیم
 جعبه ابزار
روشهای اجرای برنامه
 افزودن دکمه  button و تنظیم ویژگیهای آن
 برنامه نویسی برای دکمه button
 نمایش کادر پیام
متغیر و نوع داده