مقدمه
گام اول - موارد لازم
 گام دوم - تکمیل تابع ( قسمت اول )
 گام سوم - تکمیل تابع ( قسمت دوم )
 گام چهارم - تکمیل تابع ( قسمت سوم )
 گام پنجم - تکمیل تابع ( قسمت آخر )
مثال - فایل php بعنوان  پاسخ سرور
مثالی از اژاکس و asp و php
آژاکس و بانک اطلاعاتی
آژاکس و فایل xml